Dział Projektów
o jednostce

Misją Działu Projektów jest  tworzeniu efektywnych powiązań pomiędzy środowiskiem naukowym uczelni i otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz koordynacja kontaktów z przedsiębiorstwami, instytucjami, biznesem, administracją publiczną i samorządową, organizacjami pracodawców i stowarzyszeniami pozarządowym itp. celem wsparcia transferu wyników badań naukowych prowadzonych na uczelni do praktyki społecznej i gospodarczej

Zadania realizowane w ramach działalności z otoczeniem gospodarczym to m.in.:

  • wsparcie jednostek organizacyjnych UKW w zakresie pozyskiwania projektów, grantów, prac zleconych w obszarze B+R oraz współudział w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, zapytań ofertowych, przygotowywanie umów i aneksów do umów o realizacji; obsługa administracyjno-finansowa, nadzór nad harmonogramem/kosztorysem, wsparcie na etapie sprawozdań końcowych,
  • reprezentowanie Uczelni na konferencjach krajowych i międzynarodowych, grupach, spotkaniach roboczych itp.,
  • identyfikacja źródeł finansowania oraz prowadzenie działań informacyjnych na rzecz środowiska akademickiego Uczelni w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów B+R oraz prac zleconych,
  • inicjowanie innych przedsięwzięć mających na celu zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności Uczelni w obszarze B+R.

Zadania realizowane w ramach działalności z otoczeniem społecznym to m.in.:

  • wsparcie jednostek organizacyjnych UKW w zakresie pozyskiwania projektów, grantów w obszarze popularyzacji i upowszechniania nauki, w tym przygotowywanie umów i aneksów do umów o realizacji; wsparcie administracyjno-finansowe nad realizacją harmonogramu/kosztorysu oraz na etapie sprawozdań końcowych,
  • koordynacja inicjatyw nastawionych na popularyzację nauki w środowisku około uczelnianym - Bydgoski Festiwal Nauki lub podobne,
  • wsparcie promocyjno-organizacyjne na rzecz innych inicjatyw środowiska akademickiego nastawionych na popularyzację nauki dla otoczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży Miasta i regionu np. uniwersytety młodych odkrywców lub podobne,
  • identyfikacja źródeł finansowania oraz prowadzenie działań informacyjnych na rzecz środowiska akademickiego Uczelni w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w zakresie popularyzacji i upowszechniania nauki na rzecz otoczenia społecznego.

Dział Projektów prowadzi też obsługę administracyjno-organizacyjną zadań jednostek ogólnouczelnianych - Centrum Transferu Technologii i Innowacji oraz  Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych.

Kontakt

Dział Projektów
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,
pok 901-908, IX piętro
tel. +48 52 323 67 77, 52 323 67 78,
52 323 67 79
e-mail: fundusze@ukw.edu.pl